Algemene voorwaarden

December 2022, versie 1.6

 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en iedere overeenkomst met SmiLease. SmiLease is de juridisch eigenaar van de auto.
De klant is de gebruiker van de auto

 1. Aangaan van de overeenkomst en aflevering van de auto

Voor het aangaan van een overeenkomst maakt SmiLease een kopie van het originele rijbewijs, van een recente opgaaf van schadevrije jaren en van een recente loonstrook of pensioenuitkering van de klant of de partner van de klant. SmiLease heeft het recht om de kredietwaardigheid van mogelijke klanten na te trekken. SmiLease heeft te allen tijde het recht om klanten niet te accepteren.

Een overeenkomst wordt aangegaan vanaf het moment waarop de klant dit per e-mail aan SmiLease bevestigt, of als dit eerder plaatsgevonden heeft, vanaf het moment waarop de klant de borgsom van minimaal € 500 aan SmiLease betaald heeft. Tot een termijn van 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst kan deze door de klant ontbonden worden. Als de klant de auto in gebruik wil nemen binnen een termijn van 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst, dan kan dit, nadat de klant aan SmiLease bevestigd heeft af te zien van het recht op ontbinding.

Iedere auto zal afgeleverd worden volgens de normale afleveringscondities van de fabrikant van het gekozen merk. Mocht de klant accessoires willen monteren die niet in de bestelling door SmiLease opgenomen zijn, dan is vooraf schriftelijk toestemming van SmiLease noodzakelijk. Aan het eind van de looptijd mogen deze accessoires slechts verwijderd worden indien als gevolg hiervan geen zichtbare schade aan de auto ontstaat. De voor eigen rekening van de klant aangebrachte accessoires zijn door SmiLease niet verzekerd.

Bij de aflevering wordt de auto door de klant gecontroleerd. Door ondertekening van het afleveringsformulier accepteert de klant de auto conform zijn bestelling. De looptijd van de leaseovereenkomst gaat in vanaf het moment van aflevering, aflevering vindt binnen één week plaats na de door de dealer of SmiLease gemelde eerst mogelijke aflevering datum. SmiLease is niet aansprakelijk voor een afwijking tussen de verwachte en de werkelijke aflevering datum.

Mocht de klant een eigen auto inruilen dan betaalt SmiLease per bank de voor de auto overeengekomen inruilwaarde binnen één week na ontvangst van de auto. De klant mag de ontvangen nieuwe leaseauto als onderpand beschouwen voor een correcte betaling door SmiLease. Indien de klant dat wenst kan hij/zij met de opbrengst van de ingeruilde auto een deel van de leasetermijnen vooraf betalen, het rentevoordeel dat SmiLease hierdoor heeft wordt op deze termijnen in mindering gebracht. 

 1. Gebruik en onderhoud

Aan de klant wordt het volledige gebruiksrecht van de auto verleend zolang de klant over een geldig rijbewijs beschikt. De klant is de reguliere gebruiker van de auto. Beperkt gebruik van de auto door anderen dan de klant, of diens partner, is toegestaan mits deze personen over een geldig rijbewijs beschikken. De klant is gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst verantwoordelijk voor het gebruik van de auto, ook als deze door andere personen gebruikt wordt. In de auto mag niet worden gerookt. De auto mag niet gebruikt worden voor doelen anders dan waar deze bij privé-gebruik voor bestemd is, dus niet voor snelheidsproeven, betrouwbaarheidsritten, rijlessen, verhuur etc. Het eigendomsrecht van de auto ligt bij SmiLease.

Voor afrekeningen wordt uitgegaan van de kilometerstand. Defecten aan de kilometerteller moeten binnen 24 uur aan SmiLease gemeld worden. Indien nodig zal een schatting van de werkelijk gereden kilometers gemaakt worden uitgaande van de in voorgaande perioden gereden kilometers in combinatie met het actuele gebruik door de klant.

De klant, en overige personen die onder verantwoordelijkheid van de klant gebruikmaken van de auto, zullen met normaal geachte deskundigheid en zorgvuldigheid met de auto omgaan en zullen handelen volgens de wettelijke verplichtingen en de richtlijnen en instructies van de fabrikant. De klant zal regelmatig het niveau van olie, koel- en remvloeistof, controleren en op peil brengen. Tevens controleert de klant de bandenspanning met voldoende regelmaat en past deze indien nodig aan.

De auto moet op initiatief van de klant volgens de richtlijnen en instructies van de fabrikant, maar minimaal één maal per jaar voor onderhoud en/of inspectie bij een door SmiLease aangegeven partner aangeboden worden. Indien SmiLease dat wenst dan kan de staat van de auto, door of namens SmiLease, geïnspecteerd worden op een door SmiLease aangegeven locatie. De klant ontvangt een kopie van het inspectierapport.

De klant mag de auto gebruiken om een aanhangwagen of caravan te trekken mits aan de geldende voorschriften van de fabrikant en de wettelijke bepalingen voldaan wordt.

 1. De leaseprijs en in de leaseprijs opgenomen zaken

Indien de klant structureel 25% of meer kilometers rijdt, of gaat rijden, dan overeengekomen in de individuele leaseovereenkomst, dan zal de klant SmiLease hiervan direct in kennis stellen. Meer- en minder kilometers worden volgens de geldende administratieve procedures van SmiLease verrekend. SmiLease betaalt minder gereden km terug tot aan het minimale aantal contract kilometers van 10.000 per jaar.

Alle verplichtingen van de klant met betrekking tot de leaseovereenkomst worden door middel van automatische incasso door SmiLease geïncasseerd. De maandelijkse termijn wordt geïncasseerd in de eerste week van de maand waar de termijn betrekking op heeft. Overige facturen worden door de klant binnen 8 dagen voldaan.

Voor prijsstijgingen wordt het maandelijks te betalen bedrag, zoals dit bij aanvang van de overeenkomst vastgesteld is, jaarlijks per 1 januari verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,5%. Lease prijzen worden rekenkundig afgerond op hele Euro's. Extra aanpassingen als gevolg van bijvoorbeeld sterke rentestijgingen of een algemene stijging van verzekeringspremies worden niet gemaakt. Als gevolg van overheidsmaatregelen kunnen afwijkende tariefsverhogingen of -verlagingen doorgevoerd worden (bijvoorbeeld een sterke verhoging of verlaging van de wegenbelasting). Tarieven voor meer en minder kilometers worden niet geïndexeerd.

Alle boetes en sancties als gevolg van overtredingen van bepalingen die met betrekking tot de auto veroorzaakt zijn, zijn voor rekening van de klant. Mocht SmiLease dergelijke kosten voor de klant betalen dan zal de klant deze kosten aan SmiLease, verhoogd met € 25 administratiekosten, vergoeden.

De leaseovereenkomst is een operationele lease. Als gevolg hiervan zijn de volgende zaken in de leaseprijs opgenomen:

 • Alle kosten in verband met aanschaf en latere inruil van de auto
 • De houderschapsbelasting en de BTW
 • De verzekering en de assurantiebelasting
 • Pechhulp voor pech onderweg in bijna heel Europa, zie hiervoor de omschrijving op de internetpagina van SmiLease. Kosten voor het ten onrechte gebruik maken van hulpdiensten worden aan de klant doorberekend. Een Internationale Reis- en Kredietbrief is niet inbegrepen, voor bijzondere risico's in het buitenland kunt u overwegen om deze af te sluiten. 
 • Vervangend vervoer tijdens het herstellen van schade en bij reparaties die langer dan een dag duren.
 • Voor onderhoud, vervanging en reparaties worden door SmiLease de normale gangbare normen gehanteerd. SmiLease bepaalt de merken van vervangende onderdelen. Als reparatie van de auto zodanig duur is dat SmiLease deze om economische redenen niet uit wil laten voeren dan wordt de leaseovereenkomst ontbonden. De klant is in deze situatie geen ontbindingsvergoeding verschuldigd.

Voor vervangingen en reparaties of schades die het gevolg zijn van opzet, of van bovenmatige slijtage veroorzaakt door nalatigheid, onjuist gebruik, onzorgvuldig beheer of bovengemiddeld intensief gebruik door de klant, zijn de kosten voor rekening van de klant. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan bovenmatig slijtage van banden en remblokken, het tanken van verkeerde brandstof etc. Bovenmatig betreft een duidelijke negatieve afwijking ten opzichte van de normen waarop de ANWB-calculaties gebaseerd zijn.

Kosten van dagelijks onderhoud en gebruik van de auto komen voor rekening van de klant. Dit betreft bijvoorbeeld: wassen, poetsen, stallen, parkeren, tolgeld, etc. Brandstof en boetes zijn eveneens niet inbegrepen in de leaseprijs, boetes worden door de klant rechtstreeks aan de overheid betaald. In de leaseprijs zijn kortingen en opslagen verwerkt voor regiogebonden risico's. Bij verhuizing van de klant naar een regio met hoger of lager risico kan door SmiLease een verhoging of verlaging van de leaseprijs doorgevoerd worden.

Indien de klant gekozen heeft voor de inkomensachteruitgang bescherming, dan kan de leaseovereenkomst, nadat de inkomensachteruitgang plaatsgevonden heeft, en na een looptijd van de leaseovereenkomst van minimaal één jaar, op ieder moment volledig kosteloos tussentijds beëindigd worden. Onder een inkomensachteruitgang wordt verstaan een inkomensachteruitgang van 25% of meer ten opzichte van het jaarinkomen in het voorafgaande jaar. De inkomensachteruitgang moet het gevolg zijn van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de klant die langer geduurd heeft dan 3 maanden en die men op het moment van afsluiten van de leaseovereenkomst naar redelijkheid niet kon verwachten.

 1. Verzekering

SmiLease heeft een WA-verzekering afgesloten met een verzekerd bedrag per gebeurtenis van € 2.500.000 voor materiële schade en € 7.500.000 voor letselschade. Onder de WA-verzekering valt tevens het gebruik van een aanhangwagen. De verzekering is geldig voor de landen die op het internationaal verzekeringsbewijs vermeld zijn. De auto mag uitsluitend in deze landen gebruikt worden. Voor de polisvoorwaarden zie de PDF onderaan deze internetpagina. De in de verzekeringspolis genoemde bepalingen zijn bindend voor de klant en gaan in rangorde voor iedere andere afspraak of bepaling. De klant moet zich tevens houden aan de voorwaarden zoals deze in de verzekeringspolis vermeld zijn. Cascoschades aan de auto en onder het leasecontract vallende accessoires komen ten laste van SmiLease. Mocht echter schade veroorzaakt zijn door opzet, nalatigheid, alcoholmisbruik, etc. van of door de klant, dan komt de schade ten laste van de klant. Een ongevallen-inzittendenverzekering, een schadeverzekering inzittenden of een rechtsbijstandsverzekering vallen niet onder de standaard leasevoorwaarden.

SmiLease neemt bij het aangaan van de leaseovereenkomst de schadevrije jaren van de klant over. Na afloop van de leaseovereenkomst ontvangt de klant een opgaaf van schadevrije jaren. Bij de hoogte van de leasetermijnen en de borgsom is rekening gehouden met de schadevrije jaren van de klant. Potentiële klanten met een slechte schadehistorie kunnen door SmiLease geweigerd worden.

Bonus-malustabel voor de WA/Casco-verzekering:

Het eigen risico betreft het eigen risico per schadegeval. Het eigen risico wordt niet in rekening gebracht als de schade door een tegenpartij vergoed wordt, ook vind dan geen aanpassing van de maandtermijn plaats.

Onder schade wordt verstaan een schade waarbij de kosten hoger zijn dan het eigen risico. Na een schade gaat men, in de maand volgend op de maand waarin de schade plaats vond, één trede terug. Bij een tweede of een derde schade gaat men per schade twee treden terug. Na een schadevrij jaar gaat men één trede vooruit. De maandelijkse leasebedragen zijn gebaseerd op 5 schadevrije jaren. Afhankelijk van de inschaling in bovengenoemde treden worden de leasebedragen met € 40 tot € 100 verhoogd of met € 20 tot € 50 verlaagd, deze bedragen zijn afhankelijk van de cataloguswaarde van de geleasde auto.

Voor de condities van een mogelijk afgesloten ongevallen-inzittendenverzekering wordt verwezen naar de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

 1. Verlies, schade en inbeslagname

Schade die aan de auto ontstaan is, of die met de auto aangebracht is, moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur, aan SmiLease gemeld worden. Bij schade waar derden bij betrokken zijn moet het schadeformulier volledig ingevuld worden, namen en adresgegevens van getuigen moeten vermeld worden en over de schuldvraag mogen geen uitspraken gedaan worden.  Indien mogelijk laat de klant een bevoegd overheidsorgaan een proces-verbaal opmaken. Het schadeformulier stuurt of mailt de klant naar SmiLease.

 Bij schade aan de auto zonder dat er een (bekende) tegenpartij bij betrokken is, vult de klant het schadeformulier in of meldt de schade via de internetpagina van SmiLease. Deze schade hoeft niet bij de verzekeringsmaatschappij gemeld te worden.

Noteer bij schade altijd de namen en adresgegevens van getuigen en maak indien mogelijk enkele foto's, voeg deze gegevens bij de schadeaangifte. Na melding van een schade aan SmiLease kan de klant in overleg met SmiLease de schade laten herstellen.

Verlies of vermissing van de auto moet door de klant direct telefonisch aan SmiLease gemeld worden. Tevens is de klant verplicht om aangifte te doen bij de politie. De klant is volledig aansprakelijk voor schade van vermissing of diefstal indien de klant - nadat hem/haar bekend geworden was dat de autosleutels vermist waren - niet direct maatregelen getroffen heeft om diefstal door gebruikmaking van de autosleutels te voorkomen. De klant is tevens volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of vermissing indien er sprake is van opzet of bewuste of onbewuste roekeloosheid (bijvoorbeeld de sleutels in het contactslot laten zitten).

Beschadigingen die als normale gebruiksschade te bestempelen zijn, hoeft de klant niet te melden. Deze schades worden niet hersteld. Dit betreft bijvoorbeeld kleine krasjes in de lak.

Bij schade aan de auto die niet op derden verhaald kan worden of bij schade aan derden die door de klant veroorzaakt is, is de klant het in de individuele leaseovereenkomst vermelde eigen risico verschuldigd. Mocht de schade lager zijn dan het eigen risico dan is de klant het eigen risico verschuldigd tot het bedrag van de schade.

De klant is echter volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet, roekeloosheid, niet nakoming van de polisvoorwaarden, de leaseovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden en het niet naleven van eventuele aanvullende instructies van SmiLease of enige andere onrechtmatige handelwijze of nalatigheid (zoals alcoholgebruik boven het wettelijk toegestane promillage). SmiLease is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel van personen vervoerd met de auto, of schade, verlies of diefstal van goederen die zich in of op de auto bevinden. Door de klant aangebrachte accessoires zijn door SmiLease niet verzekerd.

Mochten derden beslag leggen op de auto of op enige andere wijze rechten doen gelden of maatregelen treffen met betrekking tot de auto dan zal de klant hen er direct op wijzen dat de auto eigendom is van SmiLease. Mochten voorgaande maatregelen getroffen worden dan zal de klant SmiLease binnen 24 uur informeren, tevens zal de klant proberen maatregelen te treffen om de genoemde maatregelen te voorkomen of te beperken. Kosten die SmiLease moet maken in verband met het opheffen van beslagen e.d. zijn voor rekening van de klant behalve wanneer deze maatregelen veroorzaakt zijn door SmiLease. Deze kosten zal de klant op het eerste verzoek van SmiLease aan SmiLease betalen.

Als de klant de overeengekomen regels niet naleeft, of als de verzekeraar de klant uitsluit van de verzekering, of als gedurende de looptijd van het leasecontract 2 of meer grote eigen schuldschades veroorzaakt worden, dan heeft SmiLease het recht om de leaseovereenkomst met de klant te beëindigen. De klant is hierbij de vergoeding verschuldigd conform de regels voor tussentijdse beëindiging zoals vermeld in artikel 8. De leaseovereenkomst eindigt tevens als de auto total-loss verklaard wordt of als deze 30 dagen na de vermissing niet teruggevonden en in gebruik genomen is.

 1. Niet nakomen van betalingsverplichtingen door de klant

Overeengekomen is betaling door middel van automatische incasso. Betaling door middel van automatische incasso is erg efficiënt, dit bespaart SmiLease veel werk, op basis hiervan is in de overeengekomen leaseprijs een korting verwerkt van € 15 per maand. Als een incasso door SmiLease niet leidt tot betaling van de verschuldigde leasetermijn dan vervalt de korting en wordt deze door SmiLease aan de klant in rekening gebracht. Daarnaast is de klant bij niet-tijdige betaling de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de klant de eerste aanmaning ontvangen heeft. Als SmiLease verplichtingen namens de klant moet betalen en deze vervolgens met de klant moet verrekenen, dan wordt hiervoor per keer € 25 in rekening gebracht voor administratiekosten. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het betalen van boetes of het niet aftanken van een tijdelijke auto.

Mocht de klant na meerdere betalingsherinneringen en/of aanmaningen niet aan zijn/haar verplichtingen voldoen dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Nadat de vordering ter incasso gegeven is, is de klant naast de wettelijke rente een incassovergoeding verschuldigd conform de geldende wettelijke regeling.

Als de klant niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet dan heeft SmiLease het recht om de auto op kosten van de klant terug te nemen. Dit recht heeft SmiLease ook als de klant een beroep doet op de wet schuldsanering natuurlijke personen, aangifte tot faillietverklaring doet, of in staat van faillissement verklaard wordt of op andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. Indien de klant zich in het buitenland vestigt kan de leaseovereenkomst door SmiLease ook beëindigd worden. In al deze gevallen is de klant de normale beëindigingvergoeding verschuldigd zoals vermeld in artikel 8.

Bij betalingsachterstanden ontvangt SmiLease van de klant geen vergoeding voor de door SmiLease betaalde verzekeringspremie, als gevolg hiervan heeft SmiLease het recht om het eigen risico van de klant bij een eventuele schade te verhogen. De verhoging van het eigen risico bedraagt bij betalingsachterstanden minimaal € 1.000.

Het niet - of niet tijdig - nakomen van verplichtingen door de klant kan door SmiLease gemeld worden bij instanties die betalingsachterstanden registreren.

 1. Beëindiging van de leaseovereenkomst en inlevering van de auto

Tussentijdse beëindiging van de leaseovereenkomst door de klant is mogelijk. Hierbij wordt een opzegtermijn van 2 maanden gehanteerd ingaand per de 1e van de volgende maand. Bij verhuizing van de klant naar het buitenland wordt de leaseovereenkomst automatisch tussentijds beëindigd. Bij tussentijdse beëindiging moet de auto met een volle tank teruggebracht worden. Tussentijdse beëindiging door de klant is mogelijk vanaf 1 jaar na ingang van de leaseovereenkomst. Door tussentijdse beëindiging leidt SmiLease schade. De schadevergoeding welke de klant, als compensatie voor dit verlies, aan SmiLease betaalt bedraagt 25 % van de resterende leasetermijnen. 

Aan het eind van de looptijd wordt de auto door de klant ingeleverd op het door SmiLease aangegeven inleveradres. Naast de auto worden o.a. ingeleverd: de kentekencard, de sleutel, de reservesleutels, de onderhoudsboekjes en de APK-formulieren.

De auto moet in schone staat ingeleverd worden, waarbij geen sprake mag zijn van beschadigingen die niet aan te merken zijn als normale gebruiksschade. Niet-acceptabele schade betreft bijvoorbeeld: inbraakschade, krassen die door de lak heen gaan, boorgaten, ingebrande vogelpoep, deuken, brandgaten in de bekleding, scheuren in de bekleding, zwaar vervuilde bekleding, krassen op het dashboard, rooklucht in de auto, etc. Waardevermindering van de auto als gevolg van het niet in afgesproken staat inleveren van de auto wordt de klant in rekening gebracht. De staat van de auto wordt bij aflevering vastgelegd in een afleveringsformulier. Door ondertekening van dit formulier leggen SmiLease en de klant de staat van de auto op het moment van inlevering vast.

Na de inlevering ontvangt de klant de betaalde borgsom terug. Op de borgsom kunnen eventuele vorderingen die SmiLease op de klant heeft in mindering worden gebracht.

 1. Privacy

SmiLease verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming van verstrekkers van deze gegevens. Het staat verstrekkers vrij om toestemming te onthouden. Bij onthouding zal SmiLease mogelijk haar dienstverlening niet uit kunnen voeren. Daar waar gegevens nodig zijn voor de dienstverlening en de gegevensverstrekker van de dienstverlening gebruik wenst te maken, gaat de verstrekker akkoord met het verwerken en vastleggen van deze gegevens door SmiLease. Zie voor verdere informatie de Privacyverklaring van SmiLease.

 1. Slotartikel

Het door de klant opgegeven adres wordt geacht het juiste adres te zijn. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van mogelijke adreswijzigingen.

Op de leaseovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen als gevolg van deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Groningen. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden blijken te zijn, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Als gevolg van wetswijzigingen kunnen door SmiLease aanpassingen in de Algemene Voorwaarden of de leaseovereenkomst gemaakt worden. SmiLease kan door de klant niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van deze wijzigingen.

Afwijkende bepalingen die opgenomen zijn in een individuele leaseovereenkomst met de klant prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden.